Statuten

Statuten

ONTSPANNINGSKOOR VIVACE

STATUTEN

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam Ontspanningskoor Vivace Reeuwijk (hierna te noemen: de vereniging).
 2. De vereniging is gevestigd te Reeuwijk
 3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde duur.

DOEL EN SIGNATUUR

Artikel 2

1. De vereniging stelt zich ten doel de koorzang te beoefenen en te bevorderen en de zangkunst van haar leden

verder te ontwikkelen.

2 De vereniging tracht dit doel te bereiken onder meer door het onder deskundige leiding houden van

zangrepetities, het organiseren van of deelnemen aan zang- en muziekuitvoeringen, concerten, concoursen,

koor- en zangersdagen en alle overige wettelijke middelen die de doelstelling kunnen dienen.

 1. De vereniging heeft een algemeen signatuur, hetgeen onder meer in de keuze van haar repertoire tot

uitdrukking komt.

GELDMIDDELEN

Artikel 3

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 1. contributie en inschrijfgelden;
 2. subsidies;
 1. donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten;
 2. alle overige op wettige wijze verkregen baten.

LEDEN EN BEGUNSTIGERS

Artikel 4.

1 De vereniging kent gewone leden, ereleden en begunstigers.

2 Gewone leden kunnen zijn personen die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt, die het

in artikel genoemde doel onderschrijven, zich conform het in het volgende artikel bepaalde

hebben aangemeld en tot de vereniging zijn toegelaten

 1. Ereleden kunnen zijn natuurlijke personen die wegens hun buitengewone verdiensten

jegens de Vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging door de

Algemene Ledenvergadering daartoe zijn benoemd op gemotiveerd voorstel van het

bestuur of tenminste tien gewone leden.

4 Begunstigers van de vereniging zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging

financieel te steunen met een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen

minimumbijdrage per jaar.

5 Waar in deze statuten gesproken wordt over leden, zijn daarbij tevens de ereleden

begrepen, tenzij aldaar nadrukkelijk anders is aangegeven of zulks uit het zinsverband blijkt.

6 Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden en

begunstigers zijn opgenomen.

Artikel 5.

Het bestuur beslist omtrent de toelating van ereleden en begunstigers na ontvangst door de secretaris van het bestuur van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals nader is geregeld bij huishoudelijk reglement. Bij niet-toelating tot lid kan de Algemene Ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. Stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 6

1. Het lidmaatschap eindigt door:

 1. overlijden van het lid;
 1. opzegging door het lid;

c)opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de

vereisten voor het lidmaatschap volgens de statuten te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer hij redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;

d)door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken als een lid in strijd met de statuten, reglementen of

besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op een onredelijke wijze benadeelt.

 1. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 2. Opzegging door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden met inachtneming van een opzegtermijn

van tenminste drie maanden.

 1. Bij opzegging door het lid is contributie verschuldigd over het lopende kwartaal en over de volle

kalendermaand volgende op de maand waarin het lidmaatschap wordt opgezegd.

 1. Een lid Is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de

leden van geldelijke aard zijn verzwaard, ten zijnen opzichte uit te sluiten.

 1. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 2. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de

vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit

het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit

beroep open op de Algemene Ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit van het bestuur in kennis gesteld, met opgave van redenen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

 1. Rechten en plichten van begunstigers kunnen wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat

de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar is verschuldigd. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 7.

1 De leden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een geldelijke bijdrage, die door de Algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld.

 1. Het bestuur kan bepalen dat nieuw toegetreden leden een inschrijfgeld betalen zoals nader bij

Huishoudelijk Reglement geregeld.

 1. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting

tot het betalen van een geldelijke bijdrage te verlenen.

Artikel 8.

Behalve overige rechten die bij of krachtens deze statuten aan begunstigers worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.

BESTUUR

Artikel 9.

1 Het bestuur bestaat uit tenminste drie, doch bij voorkeur uit vijf of meer personen, die door de

Algemene Ledenvergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.

2 De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het

bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf of meer leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

3 Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde

van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Ledenvergadering, genomen in een vergadering waar ten- minste twee/derde van de leden aanwezig is.

4 Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Ledenvergadering overeenkomstig het

voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de Algemene Ledenvergadering vrij in de keus.

5 Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

Artikel 10.

1 Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de

Algemene Ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2 Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te

maken rooster voor aftreding. De aftredende Is voor een tweede bestuursperiode van drie Jaar herkiesbaar, doch treedt na ten hoogste acht jaren bestuurslidmaatschap af zonder herkiesbaar stelling. Wie en een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in

3 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

– door het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

door bedanken.

4 De Algemene Ledenvergadering kan besluiten tot ontheffing van het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

Artikel 11.

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.

Het bestuur kan voor elk van deze bestuursleden uit het midden van het bestuur een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

 1. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door het

bestuur in de volgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

 1. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande vergaderingen van en besluitvorming

door het bestuur worden gegeven.

Artikel 12.

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de

vereniging.

 1. Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid kan het bestuur een volgens artikel 9 daartoe in

aanmerking komend persoon in het bestuur opnemen tot de eerstvolgende Algemene Leden-

vergadering, waarin dan deze bestuur aanvulling ter goedkeuring wordt voorgelegd.

 1. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is

echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.

 1. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn laak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten

van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.

 1. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering voor besluiten tot:

I onverminderd het bepaalde onder

II het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, een bedrag of waarde

zoals in het huishoudelijk reglement zal worden vastgesteld te boven gaande;

a)het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

b)het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is

begrepen het uitzetten van gelden bij banken of het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

c)het aangaan van dadingen;

d)het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met

uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen leiden;

 1. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan

door en tegen derden geen beroep gedaan worden.

 1. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 5 bepaalde wordt de vereniging in en bulten rechte

vertegenwoordigd:

 1. hetzij door het bestuur;
 2. hetzij door de voorzitter;
 3. hetzij door twee andere bestuursleden.

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 13.

1 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te

houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

 1. Het bestuur brengt op een Algemene Ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het

verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van deze termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

 1. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee

personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.

 1. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar

desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

 1. De last van de commissie kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden herroepen,

doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

 1. Goedkeuring en vaststelling door de Algemene Ledenvergadering strekt het bestuur tot decharge.
 2. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 14.

 1. Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene Ledenvergadering – de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
 1. goedkeuring van de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering;
 2. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
 3. de benoeming van de In artikel 13 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
 4. voorziening in eventuele vacatures;
 5. vaststellen van de contributies en inschrijfgelden, alsmede van de minimumbijdrage voor

begunstigers;

 1. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij oproeping van de vergadering.
 1. Andere Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk

oordeelt.

 1. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot

het uitbrengen van één/tiende deel der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18 of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen krant.

Artikel 15.

 1. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
 2. Over toelating van andere dan In lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst Is, heeft één stem.
 4. Aan personen van zoals onder lid 2 genoemd kan door het bestuur een raadgevende stem worden verleend.
 5. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

Artikel 16.

 1. De Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die na goedkeuring door de eerstvolgende ledenvergadering door de voorzitter en de notulist worden ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel procesverbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 17.

 1. Het ter Algemene Ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de

vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.

2 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de

juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een

vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

3 Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene

Ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt

een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemming (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6 Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het

verworpen.

7 Alle stemmingen niet handelende over personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een

schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8 Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Ledenvergadering.

9 Zolang in een Algemene Ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van.

Artikel 18.

 1. De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt

schriftelijk aan de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

 1. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in

artikel 19.

Artikel 19.

1 In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit

van de Algemene Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2 Zij die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot

statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste zeven dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter Inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen der

aanwezige leden.

4 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING

Artikel 20.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Het bepaalde in de

leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. Aan het eventuele batig saldo na

vereffening dient een zodanige bestemming te worden gegeven dat dit batig

saldo ten goede komt aan één of meerdere rechtspersonen welke een soortgelijk of aanverwant doel nastreven als de ontbonden vereniging. Indien vorenstaande bestemming blijkt om welke reden dan ook niet uitvoerbaar te zijn, zal het batig saldo aangewend dienen te worden voor een cultureel doel.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 21.

1 De Algemene Ledenvergadering zal een huishoudelijk reglement vaststellen dat nadere regels bevat voor de

uitvoering van deze statuten.

2 Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar deze geen dwingend recht bevat, noch

met de statuten.

SLOTBEPALING

Artikel 22.

In alle gevallen waarin de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet of niet voldoende voorziet, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering, gehouden te Reeuwijk op 12 juli 1990.