Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

ONTSPANNINGSKOOR VIVACE REEUWIJK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

AANMELDING

Artikel 1

1 Aan aspirant-leden die zich als lid willen aanmelden worden de statuten, het huishoudelijk reglement en een inschrijfformulier uitgereikt.

2 Aanmelding geschiedt door het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier in te leveren bij de secretaris of een ander daartoe aangewezen bestuurslid.

3 Het door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde inschrijfgeld dient bij aanmelding te worden voldaan.

4 Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft het aspirant-lid te kennen dat het de statuten en het huishoudelijk reglement erkent.

5 De datum van ingang van het lidmaatschap wordt op basis van de presentielijst vastgesteld door het bestuur. Vanaf deze datum is contributie verschuldigd.

6 Eventuele afwijzing van de aanmelding door het bestuur vindt binnen dertig dagen na aanmelding plaats. Het inschrijfgeld wordt in een dergelijk geval terugbetaald.

7 De aanvrager van het lidmaatschap kan tegen een afwijzing beroep aantekenen bij de Algemene Ledenvergadering door middel van een aangetekende brief, gericht aan de secretaris. De secretaris plaatst dit beroep op de agenda van de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering beslist, gehoord het bestuur en desgewenst de appellant, met gewone meerderheid van stemmen.

8 Aspirant-leden kunnen de repetities van het koor enkele malen bijwonen zonder verplichting tot aanmelding.

9 Begunstigers van de vereniging melden zich aan door middel van het daartoe bestemde aanmeldingsformulier. De jaarlijkse bijdrage, waarvoor door de Algemene Ledenvergadering een minimumbijdrage wordt vastgesteld, wordt na acceptatie van de aanmelding door het bestuur door of vanwege de penningmeester geïncasseerd.

10 De secretaris draagt zorg voor de registratie van leden en begunstigers volgens afspraken binnen het bestuur en ziet erop toe dat de penningmeester over de juiste gegevens beschikt.

OPZEGGING

Artikel 2.

1 Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient tenminste drie maanden van tevoren schriftelijk bij de secretaris te worden ingediend. Contributie is verschuldigd over het lopende kwartaal en de volle kalendermaand volgende op de maand waarin het lidmaatschap wordt opgezegd.

2 Eventueel nog in bezit zijnde muziekstukken, mappen e.d. van de vereniging dienen bij opzegging in goede staat te worden ingeleverd bij het bestuur.

LANDELIJKE BOND

Artikel 3

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen In Nederland (KBZON).

CONTRIBUTIE

Artikel 4

1 De contributie zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering is bij vooruitbetaling per maand of meerdere maanden verschuldigd. Over de wijze van betaling worden middels het aanmeldingsformulier aanwijzingen gegeven. Wijzigingen in de betalingswijze worden middels een convocatie of in de Algemene Ledenvergadering bekend gemaakt.

2 Bij achterstand in de contributiebetaling kan een lid worden geschorst. Van deze schorsing wordt het lid schriftelijk in kennis gesteld. Indien het lid binnen één maand na de datum van de schorsing nog niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan volgt ontzetting uit het lidmaatschap conform artikel 6 lid 1d van de statuten.

3 Het bestuur is bevoegd In bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de contributieverplichting te verlenen. Zij is daartoe geen verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering, mits zij van haar motivering duidelijk melding maakt in de notulen van de bestuursvergadering waarin het betreffende besluit werd genomen.

DIRIGENT

Artikel 5

1 Ten behoeve van de doelstellingen van de vereniging wordt een muzikaal geschoolde dirigent aangetrokken, die de, muzikale leiding en voorbereiding van de repetities op zich neemt en zijn deskundigheid ter beschikking stelt voor de muzikale ontwikkeling van het koor.

2 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 lid 5f van de statuten is het bestuur bevoegd tot voorlopige aanstelling of schorsing van een dirigent. Ten aanzien van een besluit tot aanstelling of ontslag is goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering vereist.

3 De dirigent is geen lid van de vereniging.

REPETITIES

Artikel 6

  1. De repetities worden wekelijks op een door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde

plaats en tijd gehouden, tenzij door bijzondere omstandigheden geen repetitie mogelijk of gewenst is, zulks ter beoordeling van het bestuur. In de maanden juli en augustus vinden geen repetities plaats. Over de precieze data van de zomervakantie worden door het bestuur tijdig mededelingen gedaan.

2 De dirigent van het koor heeft de leiding van de repetities. De leden zijn verplicht de

aanwijzingen van de dirigent op te volgen.

3 Gezien de doelstellingen van het koor zijn de leden gehouden trouw aan de repetities deel te

nemen, behoudens dringende reden van verhindering. Bij verhindering dient hiervan vooraf bericht te worden gegeven aan het bestuur.

4 Leden die om welke reden ook een aantal repetities hebben verzuimd, kunnen worden

uitgesloten van deelname aan uitvoeringen, concerten, e.d., zulks ter beoordeling van de dirigent van het koor.

  1. Van de repetities wordt een presentielijst bijgehouden.

MUZIEKSTUKKEN E.D.

Artikel 7.

  1. De leden zijn verplicht muziekstukken, mappen en andere zaken die door de vereniging zijn

verstrekt zorgvuldig te behandelen en deze bij verlies of ernstige beschadiging uit eigen middelen opnieuw aan te schaffen.

2 Eventuele aantekeningen in de koorpartijen dienen uitsluitend DUN en MET POTLOOD te worden aangebracht.

REPERTOIRE

Artikel 8.

1 Het repertoire wordt in overleg tussen de dirigent van het koor en het bestuur of een door het bestuur benoemde muziekcommissie samengesteld.

2 In het repertoire zullen geen stukken worden opgenomen die niet binnen de algemene signatuur van de vereniging passen, zulks ter beoordeling van het bestuur.

3 Eventuele wensen van de leden ten aanzien van het repertoire kunnen bij het bestuur worden gemeld; het bestuur draagt er zorg voor dat deze wensen bij het overleg over het repertoire worden besproken.

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

Artikel 9.

1 Voorstellen die tijdens de Algemene Ledenvergadering naar voren worden gebracht, kunnen door het bestuur naar een volgende Algemene Ledenvergadering worden verwezen. Dit zal in elk geval gebeuren als de voorstellen verstrekkende gevolgen kunnen hebben, of minder dan twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is.

2 Voor een schriftelijke stemming tellen uitsluitend door het bestuur uitgereikte stembriefjes, die voldoende leesbaar zijn ingevuld. Stembriefjes die zijn ondertekend, waarop toevoegingen voorkomen, waarop meer kandidaten zijn ingevuld dan er plaatsen te vervullen zijn of waarop de naam van een niet-kandidaat voorkomt, zijn ongeldig.

3 Plannen voor uitvoeringen, concerten e.d. worden in de Algemene Ledenvergadering aan de orde gesteld.

BESTUUR

Artikel 10.

1 Een voorstel tot ontslag van een bestuurslid kan worden ingediend door het bestuur zelf of

door tenminste vijf leden. Dit voorstel wordt op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering behandeld. Gedurende de periode tussen indiening van het voorstel en behandeling door de Algemene Ledenvergadering is het betrokken bestuurslid geschorst.

Een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 1 van de statuten.

2 Bestuursleden worden voor een periode van maximaal drie jaar gekozen. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden statutair niet In functie gekozen. Het bestuur stelt een zodanig rooster van aftreden op, dat elk jaar één lid van het dagelijks bestuur aftredend is. Ook de overige bestuursleden worden in dit rooster van aftreden opgenomen. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 2 van de statuten geldt dat bij functiewisseling binnen het bestuur de nieuw benoemde functionaris op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger inneemt.

3 De voorzitter of een door het bestuur aangewezen bestuurslid vertegenwoordigen de vereniging naar buiten. De voorzitter leidt de bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen en ondertekent samen met de secretaris alle stukken die van belang zijn voor de vereniging.

4 Onverminderd het bepaalde In statuten en huishoudelijk reglement ten aanzien van de taken van secretaris en penningmeester, worden de bestuurstaken in onderling overleg door het bestuur verdeeld. Deze taakverdeling wordt door middel van de notulen van de bestuursvergadering vastgelegd en voor zover van belang aan de leden meegedeeld.

5 Het bestuur komt tenminste één maal per twee maanden bijeen, of zoveel vaker als de voorzitter dat nodig of wenselijk acht.

6 In de bestuursvergaderingen kunnen slechts geldige besluiten worden genomen als tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig is. Bij staken van de stemmen beslist de voorzitter.

7 Voorzitter, secretaris en penningmeester zijn als dagelijks bestuur bevoegd de dagelijkse leiding van de vereniging uit te oefenen.

8 Het bestuur is verantwoordelijk voor naleving en uitvoering van de statuten, het huishoudelijk reglement en de overige besluiten en reglementen die van kracht zijn.

9 Het bestuur is verplicht om ten behoeve van de door haar benoemde commissies duidelijk omschrijvingen van taken en bevoegdheden samen te stellen en aan de betrokken commissieleden te verstrekken.

10 Zo mogelijk zal in elke door het bestuur benoemde commissie tenminste één bestuurslid zitting nemen.

11 Naast de in artikel 4 lid 3 genoemde ontheffing is het bestuur bevoegd om aan leden die door bijzondere omstandigheden tijdelijk niet aan hun verplichtingen jegens de vereniging kunnen voldoen, voor een bepaalde tijd ontheffing te verlenen van één of meer bepalingen van het huishoudelijk reglement of andere van kracht zijnde regels of besluiten.

12 Het bestuur behoeft goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering tot het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen zoals genoemd in artikel 12 lid 5 van de statuten, een bedrag van /5000,te boven gaande,

WIJZIGINGEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 11.

Wijzigingen of aanvullingen van het huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend worden aangebracht na een hiertoe strekkend besluit van de Algemene Ledenvergadering, Het voorstel tot wijziging of aanvulling dient te zijn geagendeerd conform artikel 18 van de statuten,

SLOTBEPALING

Artikel 12.

In alle gevallen waarin de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld In de Algemene Ledenvergadering gehouden te Reeuwijk op 12 juli 1990.